Pirprofen


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis
Adult: 600-800 mg daily.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. Active ulcer disease.
Thận trọng
Elderly, childn <12 yr. Patients with infections, asthma, allergic disorders, haemorrhagic disorders or hypertension. Impaired renal, hepatic or cardiac function.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, peptic ulcer, headache, dizziness, blurred vision, tinnitus, skin rashes and pruritus. Haematological changes and photosensitivity.
Tương tác
Increased risk of hyperkalaemia when used with ACE inhibitors and potassium-sparing diuretics. Convulsions may occur when used with quinolones. Effects of phenytoin and sulfonylureas may be enhanced. Antihypertensive effects of ACE inhibitors, β-blockers and diuretics may be reduced. Increased risk of GI bleeding and ulceration when used with corticosteroids, SSRIs or antiplatelet agents. Increased risk of haematotoxicity when used with zidovudine. ACE inhibitors, ciclosporin, tacrolimus or diuretics may increase nephrotoxicity.
Potentially Fatal: May potentiate anticoagulants. Increased levels of lithium, methotrexate and cardiac glycosides.
Tác dụng
Description: Pirprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug used in musculoskeletal and joint disorders.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Pirprofen từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in