Prethcamide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Respiratory stimulant
Adult: 100 mg tid.
Chống chỉ định
Epilepsy or other convulsive disorders, cerebral oedema, cerebrovascular accident, head injury, acute severe asthma, physical obstruction of the airway, severe hypertension, ischaemic heart disease, hyperthyroidism, pheochromocytoma.
Thận trọng
mild-moderate hypertension, impaired cardiac reserve; liver or renal dysfunction.
Tác dụng không mong muốn
Dyspnoea, resp problems; muscular, GI, CNS and CV effects.
Tương tác
Concurrent use with anaesthetics may cause cardiac arrhythmias. Increased pressor effects when used with sympathomimetics or MAOIs. May mask the residual effects of neuromuscular blockers.
Tác dụng
Description: Prethcamide is a central and resp stimulant with a brief duration of action. It acts by stimulation of peripheral chemoreceptors and central resp centers. It has pressor effects and may also increase catecholamine release.
Phân loại MIMS
Thuốc kích thích hô hấp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Prethcamide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in