Probucol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypercholesterolaemia, Hyperlipoproteinaemia
Adult: 500 mg bid.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Child <2 yr.
Thận trọng
Recent myocardial damage, severe ventricular arrhythmias, CV-associated syncope, prolonged QT interval, hypokalaemia, pregnancy, lactation.
Tác dụng không mong muốn
GI upsets; diarrhoea; flatulence; abdominal pain; nausea; vomiting. Hypersensitivity reactions such as angioedema.
Potentially Fatal: Fatal cardiac arrhythmias.
Tương tác
Increased risk of arrhythmias with tricyclic antidepressants, class I or III antiarrhythmics, phenothiazines or drugs that prolong QT interval. Reduced plasma concentrations of ciclosporin when used concurrently.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Probucol is a lipid-regulating drug that lowers total plasma-cholesterol concentrations, mainly by reducing low-density-lipoprotein and high-density lipoprotein cholesterol.
Pharmacokinetics:
Absorption: Limited and variable.
Excretion: Mainly by the biliary system into the faeces.
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Probucol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in