Prolintane


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
CV disease; moderate to severe hypertension; hyperthyroidism; glaucoma; hyperexcitablity or agitated state; history of drug/alcohol abuse; advanced arteriosclerosis; pregnancy; lactation.
Thận trọng
Mild hypertension; impaired kidney function or unstable personality. Monitor child weight and height. Psychoses may be exacerbated. Dependence. Epilepsy. Gradual withdrawal is recommended after prolonged treatment.
Tác dụng không mong muốn
Insomnia, night terrors, nervousness, restlessness, irritability, euphoria; fatigue, depression; dry mouth, anorexia, abdominal cramps, headache, dizziness, tremor, sweating, tachycardia, palpitations, hypo- or hypertension, impotence and altered libido. Psychosis, muscle damage and renal complications.
Quá liều
May cause hallucination, psychosis and death.
Tương tác
Increased risk of arrhythmias when used with volatile liquid anaesthetics or TCAs.
Potentially Fatal: Concurrent use with MAOIs or within 14 days of discontinuing MAOI treatment may precipitate hypertensive crisis.
Tác dụng
Description: Prolintane is a mild central stimulant. It acts indirectly as a sympathomimetic.
Phân loại MIMS
Thuốc TKTW khác & thuốc trị rối loạn tăng động giảm chú ý
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Prolintane từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in