Promegestone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Mastalgia, Menstrual disorders, Progestogen component of menopausal hormonal replacement therapy
Adult: 125-500 mcg daily on a cyclical basis.
Chống chỉ định
Undiagnosed vag bleeding, severe hepatic impairment, pregnancy testing. Pregnancy. History or current high risk of arterial disease.
Thận trọng
CV or renal impairment, diabetes mellitus, asthma, epilepsy, migraines, history of depression, conditions which may be aggravated by fluid retention. Lactation.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, changes in appetite or weight, oedema, acne, chloasma, breast changes, hirsutism, headache, insomnia, altered menstrual cycles, breakthrough bleeding. Alterations in serum lipid profile.
Tương tác
Enzyme-inducing drugs may enhance clearance. May inhibit ciclosporin metabolism.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Promegestone is a progestogen structurally related to progesterone.
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Promegestone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Surgestone
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in