Resorcinol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Acne
Adult: In combination with sulfur and chloroxylenol, as 1.25%.
Thận trọng
Do not apply on broken skin or large areas of the skin for a prolonged period or in high concentrations. Caution when used in children. May discolour urine.
Tác dụng không mong muốn
Local irritation, skin sensitization. Hyperpigmentation in patients with dark skin; darkening of light-colored hair.
Potentially Fatal: Systemic effects and convulsions.
Tác dụng
Description: Resorcinol has keratolytic properties for the treatment of acne and seborrhoeic skin conditions. It is commonly used with sulfur in topical preparations.
Phân loại MIMS
Thuốc trị mụn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Resorcinol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Acnes Sealing Jell
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in