Selenium


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Selenium deficiency
Adult: 100-500 mcg of selenium daily.

Intravenous
Selenium deficiency
Adult: 100-500 mcg of selenium daily.

Oral
Selenium deficiency
Adult: 100-500 mcg of selenium daily.
Quá liều
Nail or hair brittleness, hair or nail loss, diarrhoea, metallic taste, garlic-like breath odour, dermatitis, irritability, peripheral neuropathy.
Tác dụng
Description: Selenium is an essential trace element and functions as a defensive mechanism for oxidative stress, for regulation of thyroid hormone activity and redox status of vitamin C and other molecules. In food, selenium is often found as the amino acids selenomethionine and selenocysteine and derivatives. There are several forms of supplemental selenium e.g. high selenium yeast, L-selenomethionine, sodium selenate, sodium selenite and selenious acid.
Pharmacokinetics:
Absorption: Readily absorbed from GI tract
Distribution: Stored in RBC, liver, spleen, heart and nails.
Excretion: Excreted in urine as methylated metabolites and faeces (lesser extent).
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Selenium từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in