Hoang Long Pharma

CYTOSORBENTS CORPORATION

Giới thiệu sản phẩm của CytoSorbents
Hemoadsorption device
Trình bày/Đóng gói
300 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Phân loại ATC
V03 - ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS : Other products with therapeutic properties.
Phân phối bởi Hoang Long Pharma
Hemoadsorption device
Trình bày/Đóng gói
300 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Phân loại ATC
V03 - ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS : Other products with therapeutic properties.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in