Gigamed

ORGANON

Giới thiệu sản phẩm của Organon
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
etonogestrel
Trình bày/Đóng gói
1's5's
Phân loại MIMS
Thuốc ngừa thai tác dụng chậm
Phân loại ATC
G03AC08 - etonogestrel : Belongs to the class of progestogens. Used as systemic contraceptives.
ganirelix
Trình bày/Đóng gói
0.5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CC01 - ganirelix : Belongs to the class of anti-gonadotropin-releasing hormones. Used in hypothalamic hormone preparations.
lynestrenol
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03DC03 - lynestrenol : Belongs to the class of estren derivative progestogens used in progestogenic hormone preparations.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
300 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
600 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
Phân phối bởi Gigamed
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
corifollitropin alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA09 - corifollitropin alfa : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
etonogestrel
Trình bày/Đóng gói
1's5's
Phân loại MIMS
Thuốc ngừa thai tác dụng chậm
Phân loại ATC
G03AC08 - etonogestrel : Belongs to the class of progestogens. Used as systemic contraceptives.
ganirelix
Trình bày/Đóng gói
0.5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CC01 - ganirelix : Belongs to the class of anti-gonadotropin-releasing hormones. Used in hypothalamic hormone preparations.
lynestrenol
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03DC03 - lynestrenol : Belongs to the class of estren derivative progestogens used in progestogenic hormone preparations.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
300 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
follitropin beta
Trình bày/Đóng gói
600 IU x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA06 - follitropin beta : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in