Zuellig Pharma
HCP Healthcare Asia

SERVIER (LES LABORATOIRES SERVIER)

Giới thiệu sản phẩm của Servier
bisoprolol fumarate, perindopril arginine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C09BX02 - perindopril and bisoprolol : Belongs to the class of ACE inhibitors and other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
bisoprolol fumarate, perindopril arginine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân loại ATC
C09BX02 - perindopril and bisoprolol : Belongs to the class of ACE inhibitors and other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09BB04 - perindopril and amlodipine : Belongs to the class of ACE inhibitors and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09BB04 - perindopril and amlodipine : Belongs to the class of ACE inhibitors and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09BB04 - perindopril and amlodipine : Belongs to the class of ACE inhibitors and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09BB04 - perindopril and amlodipine : Belongs to the class of ACE inhibitors and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
perindopril arginine
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin
Phân loại ATC
C09AA04 - perindopril : Belongs to the class of ACE inhibitors. Used in the treatment of cardiovascular disease.
perindopril arginine
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin
Phân loại ATC
C09AA04 - perindopril : Belongs to the class of ACE inhibitors. Used in the treatment of cardiovascular disease.
perindopril arginine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09BA04 - perindopril and diuretics : Belongs to the class of ACE inhibitors in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
perindopril arginine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09BA04 - perindopril and diuretics : Belongs to the class of ACE inhibitors in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
diosmin, hesperidin
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc trị viêm tĩnh mạch & giãn tĩnh mạch, Thuốc trị bệnh vùng hậu môn trực tràng
Phân loại ATC
C05CA53 - diosmin, combinations : Belongs to the class of bioflavonoids used as capillary stabilizing agents.
diosmin, hesperidin
Trình bày/Đóng gói
4 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc trị viêm tĩnh mạch & giãn tĩnh mạch, Thuốc trị bệnh vùng hậu môn trực tràng
Phân loại ATC
C05CA53 - diosmin, combinations : Belongs to the class of bioflavonoids used as capillary stabilizing agents.
gliclazide
Trình bày/Đóng gói
2 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BB09 - gliclazide : Belongs to the class of sulfonylureas. Used in the treatment of diabetes.
gliclazide
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Phân loại ATC
A10BB09 - gliclazide : Belongs to the class of sulfonylureas. Used in the treatment of diabetes.
ivabradine
Trình bày/Đóng gói
4 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Phân loại ATC
C01EB17 - ivabradine : Belongs to the class of other cardiac preparations.
indapamide
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc lợi tiểu, Thuốc trị tăng huyết áp khác
Phân loại ATC
C03BA11 - indapamide : Belongs to the class of low-ceiling sulfonamide diuretics.
amlodipine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
6 × 5's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C08GA02 - amlodipine and diuretics : Belongs to the class of calcium-channel blockers in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
amlodipine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
6 × 5's
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C08GA02 - amlodipine and diuretics : Belongs to the class of calcium-channel blockers in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
ivabradine
Trình bày/Đóng gói
4 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực, Thuốc tim
Phân loại ATC
C01EB17 - ivabradine : Belongs to the class of other cardiac preparations.
ivabradine
Trình bày/Đóng gói
4 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực, Thuốc tim
Phân loại ATC
C01EB17 - ivabradine : Belongs to the class of other cardiac preparations.
perindopril arginine, amlodipine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09BX01 - perindopril, amlodipine and indapamide : Belongs to the class of ACE inhibitors and other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
perindopril arginine, amlodipine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09BX01 - perindopril, amlodipine and indapamide : Belongs to the class of ACE inhibitors and other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
perindopril arginine, amlodipine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09BX01 - perindopril, amlodipine and indapamide : Belongs to the class of ACE inhibitors and other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
perindopril arginine, amlodipine, indapamide
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci, Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09BX01 - perindopril, amlodipine and indapamide : Belongs to the class of ACE inhibitors and other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
atorvastatin, perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci, Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BX11 - atorvastatin, amlodipine and perindopril : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors, other combinations.
atorvastatin, perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci, Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BX11 - atorvastatin, amlodipine and perindopril : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors, other combinations.
atorvastatin, perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci, Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BX11 - atorvastatin, amlodipine and perindopril : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors, other combinations.
atorvastatin, perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci, Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BX11 - atorvastatin, amlodipine and perindopril : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors, other combinations.
atorvastatin, perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci, Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân loại ATC
C10BX11 - atorvastatin, amlodipine and perindopril : Belongs to the class of HMG CoA reductase inhibitors, other combinations.
trimetazidine dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Phân loại ATC
C01EB15 - trimetazidine : Belongs to the class of other cardiac preparations.
perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09BB04 - perindopril and amlodipine : Belongs to the class of ACE inhibitors and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
perindopril arginine, amlodipine
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin, Thuốc đối kháng calci
Phân loại ATC
C09BB04 - perindopril and amlodipine : Belongs to the class of ACE inhibitors and calcium channel blockers. Used in the treatment of cardiovascular diseases.
Phân phối bởi Zuellig Pharma
ivabradine
Trình bày/Đóng gói
4 × 14's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Phân loại ATC
C01EB17 - ivabradine : Belongs to the class of other cardiac preparations.
indapamide
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc lợi tiểu, Thuốc trị tăng huyết áp khác
Phân loại ATC
C03BA11 - indapamide : Belongs to the class of low-ceiling sulfonamide diuretics.
trimetazidine dihydrochloride
Trình bày/Đóng gói
2 × 30's
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Phân loại ATC
C01EB15 - trimetazidine : Belongs to the class of other cardiac preparations.
Tiếp thị cho HCP Healthcare Asia
Stocking, compression
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Phân loại ATC
V03 - ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS : Other products with therapeutic properties.
Stocking, compression
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Phân loại ATC
V03 - ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS : Other products with therapeutic properties.
Other products of Servier

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in