Morihepamin

Morihepamin

Nhà sản xuất:

EA Pharma

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 1 lít: L-isoleucine 9.2 g, L-leucine 9.45 g, L-lysine acetate 3.95 g, L-methionine 0.44 g, L-phenylalanine 0.3 g, L-threonine 2.14 g, L-tryptophan 0.7 g, L-valine 8.9 g; L-alanine 8.4 g, L-arginine 15.37 g, L-aspartic acid 0.2 g, L-histidine 3.1 g, L-proline 5.3 g, L-serine 2.6 g, L-tyrosine 0,4 g, aminoacetic acid 5.4 g, Tổng lượng acid amin 75.85 g, nồng độ acid amin 7.585 %kl/tt.
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa
Phân loại ATC
B05BA01 - amino acids ; Belongs to the class of solutions for parenteral nutrition used in I.V. solutions.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Morihepamin Dịch truyền
Trình bày/Đóng gói
200 mL x 30 × 1's;500 mL x 20 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in